Ծնող. խորհուրդ

ԾԽ նիստի արձանագրություն N 2 13.10.2022

ԾԽ ժողովի արձանագրություն N1 13.09.2022

ԾԽ արձանագրություն N1 14.09.2022

ԾԽ նիստի արձանագրություն N8 8.07.2022

ԾԽ ժողովի արձանագրություն N2 27.05.2022

ԾԽ N 7 05.01.2022 արձանագրություն

ԾԽ թիվ 6 24.02.2022 նիստի արձանագրություն

ԾԽ թիվ  5 նիստ արձանագրություն 26.012022թ․

ԾԽ նիստի թիվ 4 արձանագրություն 06․12․21ԾԽ ժողովի արձանագրություն N1 13.09.2022

15.09.2021թ. ԾԽ  նիստի  արձանագրություն 1

17.09.2021 ԾԽ արձանաագրություն 1

18.11.21թ. ԾԽ արձանագրություն 3

7.10.2021թ. ԾԽ արձանագրություն 2

2019-20 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ